වැල්ලවත්තේ ගින්නක්..

වැල්ලවත්ත, ඩබ්ලිව්.ඒ.ද සිල්වා මාවතේ කඩ පේලියක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

කොළඹ ගිනි නිවන ඒකකය සඳහන් ගිනි නිවන රථ 10ක් ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා යොදවා ඇති බවය.

ගින්න හේතුවෙන් ගාලුපාරේ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයෙන් රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා සිදුව ඇත.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *