කොවිඩ්-19 ව්‍යසනය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 1,360 ක ප්‍රදානයක්

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව අතර කොවිඩ් – 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය කළ කඩිනම් හා සාර්ථක ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් රටතුළ මෙම රෝගී තත්ත්වය පාලනය කිරීමට මේ වනවිට හැකිවී තිබුන … Read More